fbpx
Результати пошуку

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання інформаційних послуг

Адміністрація вебсайту із доменним іменем https://baza.house (у подальшому відповідно –
Адміністрація; Сайт), керуючись ст.ст.633, 634 Цивільного кодексу України, публічно через інтернет-ресурс
пропонує необмеженому колу осіб (у подальшому – Користувач) (у подальшому разом – Сторони) надання
інформації про наявні на ринку нерухомості м. Чернівці та Чернівецької області пропозиції по оренді та продажу
об’єктів нерухомості.
1. Визначення термінів
Публічний договір – це правочин про надання та отримання Інформаційних послуг, який встановлює
однакові для всіх Користувачів умови надання цих послуг та укладається між Адміністрацією та
Користувачем на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Користувачем її умов (надалі – Договір).
Публічна оферта – пропозиція Адміністрації, адресована необмеженому колу осіб відповідно до ст.641
Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір на умовах, що містіться в Публічній оферті.
Акцепт – надання Користувачем повної та безумовної згоди Адміністрації на її пропозицію укласти Договір
на умовах, визначених Публічною офертою (ст.642 Цивільного кодексу України).
Сайт – інформаційний інтернет-ресурс Адміністрації із доменним іменем https://baza.house.
Сайт не є агентством нерухомості. Через Сайт не провадиться перепродаж баз даних третіх осіб.
Програмне забезпечення – скрипти та бази даних, що забезпечують функціонування Сайту, а також
згенеровані ними аудіовізуальні зображення.
Інформаційні послуги або Послуги – послуги з користування інформацією, яка розміщена на Сайті, а саме:
користування Базою даних про наявні на ринку нерухомості м. Чернівці та Чернівецької області пропозиції з
оренди та продажу об’єктів нерухомості з використанням сайту для ріелторів і агентств нерухомості, інші
запропоновані Адміністрацією на Сайті послуги, які надаються Адміністрацією Користувачу на підставі
даного Договору відповідно до умов діючих Тарифів.
Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Користувачу Адміністрацією, щодо вартості, умов та обсягу
надання Послуг.
2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Адміністрація надає Користувачу Інформаційні послуги, а Користувач своєчасно
оплачує їх вартість й користується ними на визначених Договором умовах.
2.2. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, Адміністрація визначає самостійно й вони є
обов’язковими для Сторін.
2.3. Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.
2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- та дієздатністю, що є достатньою
для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.
2.5. Користувач гарантує, що вся інформація, надана Адміністрації з метою забезпечення надання Послуг за
цим Договором, на день надання є актуальною, перевіреною Адміністрацією та не порушує будь-яких прав
третіх осіб.
3. Акцепт пропозиції укласти Договір
3.1. Даний Договір є пропозицією Адміністрації укласти договір (офертою) (ст.641 Цивільного кодексу
України) та укладається шляхом повного та безумовного прийняття (акцепту) Користувачем всіх його умов
(ст.642 Цивільного кодексу України). Договір має юридичну силу відповідно до ст.633 Цивільного кодексу
України без підписання письмового примірника Сторонами та прирівнюється до договору, підписаного між
Адміністрацією та Користувачем.
3.2. Договір укладається шляхом замовлення Послуг через Сайт та їх оплати Користувачем за діючими
Тарифами одним із способів, передбачених Договором, без підписання письмового примірника Сторонами.
3.3. Уклавши Договір Користувач автоматично підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з
умовами Договору, Тарифів та всіх умов, викладених на Сайті.
3.4. Користувачу, який не згодний з умовами даного Договору, Послуги не надаються.
3.5. На письмову вимогу Користувача Сторони можуть підписати письмовий примірник Договору.
4. Порядок та умови надання Послуг
4.1. З повним переліком та змістом Інформаційних послуг Адміністрації Користувач може ознайомитися на
Сайті.
4.2. Інформаційні послуги надаються Користувачу на платній основі відповідно до обраних Користувачем
Тарифів.
4.3. Умови надання Послуг:
– ознайомлення та згода Користувача з умовами цього Договору;
– замовлення Користувачем Послуг на Сайті та їх оплата у повному обсязі в порядку, передбаченому
Договором;
– реєстрація Користувачем на сайті baza.house та імпорт даних та їх оновлень відповідно до
інструкції, викладеної на Сайті.
4.4. Замовлення Послуг здійснюється через відповідний розділ Сайту шляхом заповнення Користувачем
електронної форми замовлення, що автоматично направляється на адресу Адміністрації.
4.5. Адміністрація починає надання замовлених Послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту
оплати Користувачем їх вартості в повному обсязі.
4.6. Адміністрація надає Користувачу Послуги за наступною часовою схемою: цілодобово, протягом строку
дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених та оплачених Користувачем Послуг.
5. Права та обов`язки Сторін
5.1. Адміністрація має право:
5.1.1 отримувати плату за Послуги;
5.1.2. вносити зміни до Договору;
5.1.3. змінювати перелік, зміст та вартість Послуг;
5.1.4. без узгодження з Користувачем модифікувати Сайт будь-яким способом, на свій розсуд, у тому числі,
змінювати дизайн Сайту, умови надання Послуг, додавати нові Послуги, припиняти надання певних Послуг,
а також переривати доступ до Сайту в процесі проведення Адміністрацією зазначених вище робіт, зі
завчасним повідомленням Користувача;
5.1.5. повідомляти Користувача про нові можливості Сайту та нові Послуги за адресою електронної пошти,
вказаної ним при реєстрації на Сайті;
5.1.6. на свій розсуд популяризувати Сайт та його можливості; розміщувати матеріали рекламного характеру
на будь-якій сторінці Сайту, включаючи, але не обмежуючись, контекстну рекламу, банери, а також відео та
інтерактивні рекламні ролики.
5.2. Адміністрація зобов`язується:
5.2.1. надавати Послуги протягом строку та на умовах, встановлених цим Договором та Тарифами;
5.2.2. у разі зміни положень даного Договору, Тарифів, переліку Послуг, оприлюднювати їх змінені редакції
на Сайті;
5.2.3. оновлювати інформацію, яка розміщена на Сайті, кожного робочого дня в порядку, передбаченому на
Сайті;
5.2.4. консультувати Користувача щодо змісту Послуг та порядку їх отримання.
5.3. Користувач має право:
5.3.1. своєчасно та у повному обсязі отримувати замовлені та оплачені Послуги;
5.3.2. брати участь в акціях Адміністрації, що проводяться для Користувачів.
5.4. Користувач зобов`язується:
5.4.1. дотримуватися умов цього Договору, не здійснювати дій, які прямо заборонені його умовами;
5.4.2. сплачувати замовлені Послуги у порядку, розмірі та в строки, встановлені цим Договором;
5.4.3. не передавати та не продавати іншим фізичним та юридичним особам інформацію/Базу даних, право на
користування якою придбане у Адміністрації;
5.4.4. користуватися Сайтом та Базою даних тільки в законних цілях;
5.4.5. у разі реєстрації на Сайті, забезпечувати конфіденційність і збереження свого облікового запису – не
передавати іншим особам логін і пароль для входу на Сайт. Користувач самостійно несе відповідальність за
всі дії, пов’язані з використанням його облікового запису, та відповідає за будь-які наслідки, які стануть
результатом використання його облікового запису третіми особами;
5.4.6. не порушувати права інтелектуальної власності Адміністрації;
5.4.7. негайно інформувати Адміністрації в разі виявлення помилок в роботі Сайту та Бази даних,
некоректного відображення інформації;
5.4.8. не розміщувати інформаційні матеріали Сайту/Базу даних в будь-яких пошукових системах, базах
даних, будь-яких електронних виданнях і збірниках (в т.ч. в мережі Інтернет), друкованих засобах масової
інформації, друкованих збірниках без попереднього письмового дозволу Адміністрації.
6. Порядок розрахунків
6.1. З інформацією про вартість Послуг Користувач може ознайомитися у відповідному розділі Сайту.
6.2. Вибір Тарифу та способу оплати здійснюється Користувачем на Сайті під час замовлення Послуг.
6.3. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати.
6.4. Послуги оплачуються Користувачем у гривні.
6.5. Моментом оплати є дата зарахування коштів на банківський рахунок Адміністрації у повному обсязі.
6.6. Під час оплати Послуг Користувач самостійно оплачує банківські послуги.
6.7. Користувач самостійно відповідає за правильність здійснених ним оплат та їх своєчасність.
6.8. Адміністрація має право змінювати вартість Послуг в будь-який час в односторонньому порядку без
будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Тарифів вступає в силу з моменту її
опублікування на Сайті. Користувач вважається проінформованим про зміну Тарифів з моменту
опублікування їх нової редакції на Сайті. Адміністрація не має права змінювати вартість Послуг, оплачених у
повному обсязі.
7. Відповідальність Сторін
7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, відповідно до даного Договору та чинного законодавства України.
7.2. Якщо з вини Адміністрації надання Користувачу оплачених Послуг за цим Договором не відбулося,
відбулося не у повному обсязі, відбулося невчасно, Адміністрація зобов`язується надати Користувачу
компенсацію шляхом продовження інформаційного обслуговування на термін, рівний кількості днів простою.
7.3. У разі передачі Користувачем іншим фізичним та/або юридичним особам інформації/Баз даних, доступ
до яких надається Користувачу за цим Договором, у разі їх розміщення на сторонніх веб-сторінках, інших
програмних продуктах, у інших джерелах без отримання письмового дозволу Адміністрації, Користувач
зобов’язаний сплатити Адміністрації штраф у десятикратному розмірі від суми місячної вартості відповідних
послуг Адміністрації за кожний виявлений випадок порушення.
8. Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання, неналежне виконання
своїх зобов’язань за Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажору), які
Сторони не могли передбачити та яким не могли запобігти всіма розумними способами.
8.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, що настали після укладання цього
Договору в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: природні стихійні явища (урагани, землетруси,
повені, пожежі, блискавка тощо), війна, військові дії, бойові дії без оголошення війни, збройні конфлікти,
повстання, революції, страйки, масові заворушення, локаути, терористичні акти, державні перевороти,
блокади, дії державних органів, прийняття нормативних актів, якщо такі обставини призвели до об’єктивної
неможливості для Сторони виконати свої зобов`язання за цим Договором. Сторони домовились, що форсмажорними обставинами, також, вважаються аварії в системі енергозбереження та зв’язку, а також рішення
та дії державних та комунальних органів, організацій.
8.3. У разі настання форс-мажорних обставин, що перешкоджають виконанню Стороною своїх зобов`язань за
Договором, така Сторона негайно повідомляє про це іншу Сторону за допомогою електронної пошти або
телефонного зв’язку.
8.4. У разі настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на
строк дії таких обставин. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більш ніж місяць,
кожна зі Сторін матиме право відмовитися від цього Договору без обов’язку відшкодувати можливі збитки
іншій Стороні. Сторони, також, можуть обговорити альтернативні пропозиції щодо виконання Договору,
яким не перешкоджають форс-мажорні обставини.
9. Вирішення спорів
9.1. Сторони намагатимуться вирішувати всі можливі спори та суперечки за цим Договором шляхом
проведення переговорів.
9.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він підлягає вирішенню відповідним судом в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10. Дія Договору
10.1. Даний Договір є публічним і безстроковим, вступає в силу з моменту, вказаного в п.3.2. Договору, та діє
протягом строку надання замовлених і оплачених Послуг, але у будь-якому разі до повного виконання
Сторонами своїх обов`язків за Договором.
10.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Користувачів шляхом його розміщення
(оприлюднення) на Сайті.
10.3. Даний Договір може бути повністю або частково змінений Адміністрацією в будь-який час в
односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Договору
вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті. Користувач вважається проінформованим про зміну умов
Договору з моменту опублікування його нової редакції на Сайті. Адміністрація не має права змінювати умови
Договору щодо Послуг, оплачених в повному обсязі (для таких Послуг Договір діє у тій редакції, в якій він
був укладений).
10.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності всього Договору в цілому.
11. Інші умови
11.1. Персональні дані
11.1.1. Користувач підтверджує та визнає, що реєструючись на Сайті він тим самим надає повну та безумовну
згоду (дозвіл) Адміністрації на обробку своїх персональних даних, наданих в процесі реєстрації, а саме: на їх
збирання, накопичення, зберігання, використання, знеособлення, знищення, як у письмовій, так і в
електронній формі, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
11.1.2. Метою збору та обробки персональних даних Користувача на Сайті є підтримка комунікацій з ним, в
т.ч. надання Користувачу доступу до користування Сайтом, обробка його замовлень, забезпечення
дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою запобігання та припинення
незаконних і протиправних дій Користувачів).
11.1.3. Адміністрація вживає всі необхідні заходи для захисту Персональних даних Користувача від
випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі від незаконного знищення чи доступу
до них.
11.1.4. Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист
персональних даних», зокрема ст.8 цього Закону, а також мета збору, зберігання та обробки його
Персональних даних. Користувач, також, надає згоду на безстроковий термін обробки його Персональних
даних.
11.2. Інтелектуальна власність
11.2.1. Користувач визнає, що виключне право як на Програмне забезпечення та Сайт в цілому, так і на їх
складові частини та похідні від них продукти належить Адміністрації.
11.2.2. Користувач підтверджує, що використовуватиме Сайт та Програмне забезпечення тільки відповідно
до цього Договору та не здійснюватиме спроб «розкрити код», копіювати, емулювати, створити нові версії,
здати в оренду, продати, змінити, декомпілювати, аналізувати код, іншим чином використати вихідний текст
і об’єктний код Програмного забезпечення без письмового дозволу Адміністрації.
11.2.3. Всі фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музикальні, звукові твори, знаки для товарів і
послуг, що містяться на Сайті, є об`єктами права інтелектуальної власності. Право на використання вмісту
Сайту (в тому числі право на підбір, розташування, систематизацію й перетворення даних, що містяться на
Сайті, а також самі дані), окрім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів,
належить виключно Адміністрації.
11.2.4. Користувач має право копіювати (завантажувати, скачувати) з Сайту матеріали (інформацію) тільки
для особистого користування.
11.2.5. Розповсюдження, опублікування чи інше використання даних Сайту не допускається без посилання на
Сайт.
11.2.6. У випадку порушення умов даного розділу Договору Користувач несе відповідальність, передбачену
чинним законодавством України.
11.3. Користувач розуміє та погоджується з наступним:
11.3.1. Адміністрація не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Сайту і
зобов’язується докладати всіх розумних зусиль і вживати заходів з метою недопущення цього і усунення
проблем, що виникли у найкоротші терміни.
11.3.2. Адміністрація не несе відповідальність за ненадання, неналежне надання Послуг, невчасне отримання
оновлень інформації внаслідок збоїв, що сталися в роботі телекомунікаційних і енергетичних мереж, дії
шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ
та/або виведення з ладу Сайту (його програмного забезпечення) та/або апаратного комплексу Адміністрації.
Адміністрація зобов`язується вживати всі розумні заходи з метою недопущення цього й усунення проблем,
що виникли, у найкоротші строки.
11.3.3. Вміст Сайту носить виключно інформаційний характер.
11.3.4. Адміністрація не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть виникнути у Користувача
внаслідок використання інформації з Сайту, та не відшкодовує їх а жодних обставин.
11.3.5. Адміністрація не несе жодної відповідальності в разі використання Сайту третіми особами внаслідок
недотримання Користувачем конфіденційності його логіну та паролю для входу на Сайт.
11.4. У випадках, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.5. Даний Договір складений українською мовою та Користувач підтверджує, що розуміє його зміст.

ukUk

Сравнить Объекты